Pokud chcete založit s.r.o., připravili jsme pro Vás trochu informací , co by jste měli před založením nové obchodní společnosti vědět.

Společnost s ručením omezeným je stále v České republice nejrozšířenější forma podnikání. Všechna práva a povinnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích . Předností této společnosti je to, že společníci firmy neručí za závazky svým celým majetkem , jak je tomu u fyzických osob, ale pouze do výše nesplacených vkladů. V  praxi to znamená, že pokud se firma dostane do úpadku, nehrozí exekuce majetků společníků.

Notář

První dokument, je sepsání zakladatelské listiny, a to  v případě, že zakládá společnost jediný společník. Bude – li společníků víc, pak musíme sepsat společenskou smlouvu. Tento úkon může udělat pouze notář. Ostatní  doprovodné listiny , včetně vyhotovení a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku může vyhotovit advokát nebo osoba zabývající se danou problematikou  zakládání společností.

Součástí sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy je vytvoření názvu společnosti. I když toto zní jednoduše, ve výsledku  je vytvoření názvu nové společnosti časově náročné. Platí pravidlo, že nově vzniklá společnost musí být ve třech znacích rozdílná. K rozlišujícím znakům dále nepatří název města, státu, všeobecné zkratky, anglické překlady typu group, company, corporation apod.,  Dále nový název nesmí být ani foneticky zaměnitelný.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je možné umístit na vlastní adrese, lze i na  adrese trvalého pobytu. Souhlas vlastníka s umístěním sídla musí být opatřen ověřeným podpisem.  V případě, že se jedná o nemovitost, nebo byt v osobním vlastnictví , musí souhlas  podepsat všichni vlastníci. Je možné sídlo umístit na naší  dobře dostupné adrese. Sídlo společnosti včetně doprovodných služeb poskytujeme již od 199,- Kč za měsíc. Ke smlouvě můžete využívat  plně vybavenou  konferenční místnost, včetně kuchyňky a wi-fi.