Dozorčí rada je orgán společnosti nebo organizace, jehož hlavním úkolem je dohled nad činností vedení společnosti. Jejím úkolem je zajistit, že činnost a rozhodnutí vedení jsou v souladu se zájmy akcionářů a majitelů společnosti a také že jsou dodržovány příslušné zákony a stanovy společnosti. Dozorčí rada má za cíl zvýšit transparentnost a odpovědnost vedení společnosti a zajistit její dlouhodobou udržitelnost.

Složení dozorčí rady závisí na právní formě a velikosti společnosti. Obvykle je složena z externích nebo nezávislých členů, kteří nemají přímý vztah s vedením společnosti a mají odborné znalosti a zkušenosti ve svém oboru. Dozorčí rada může být složena z různých počtů členů, často je to ale omezeno zákonem nebo stanovami společnosti.

Dozorčí rada je kolektivní orgán právnické společnosti. Zřizuje se zejména u kapitálových obchodních společností (akciová společnost a společnost s ručením omezeným). Dozorčí radu můžeme nalézt také například u státních podniků nebo nadačních fondů. U významných společností či institucí bývá volba členů dozorčí rady často ostře mediálně sledována.

Co dělá dozorčí rada?

Kontroluje účetní závěrku

Dozorčí rada pečlivě a kriticky prověřuje účetní závěrku společnosti. Kontroluje finanční výkazy, ziskovost, likviditu a další finanční ukazatele. Cílem je zjistit, zda jsou účetní výkazy v souladu s příslušnými účetními standardy a zákony.

Nahlíží do všech dokumentů a záznamů

Dozorčí rada má právo nahlížet do všech dokumentů a záznamů, které se týkají činnosti a rozhodnutí společnosti. To zahrnuje jednání valné hromady, zápisy z jednání vedení, smlouvy a další dokumenty relevantní pro řízení společnosti.

Může svolat valnou hromadu

Dozorčí rada má pravomoc svolat valnou hromadu, což je nejvyšší orgán společnosti. Valná hromada má za úkol schvalovat důležitá rozhodnutí, jako je například volba členů vedení, změny stanov společnosti nebo schválení rozpočtu.

Dohlíží na realizace plánů a cílů společnosti

Dozorčí rada monitoruje realizaci plánů a cílů společnosti, které byly schváleny vedením nebo valnou hromadou. Zajišťuje, že společnost směřuje k dosažení stanovených cílů a sleduje, zda jsou plány prováděny efektivně.

Kontroluje zda společnost podniká v souladu ze zákonem

Dozorčí rada má za úkol zkontrolovat, zda společnost podniká v souladu se všemi relevantními zákony a předpisy. Zajistí, že společnost dodržuje právní a etické normy a minimalizuje rizika spojená s nesouladem se zákony.

Mezi známé české společnosti které mají veřejně známou dozorčí radu patří:

  • Česká Pošta
  • Třinecké železárny
  • ČEZ
  • Česká Televize
  • Dopravní podnik hl. m Prahy

Domica Business House – sídlo pro Vaši společnost na dostupné adrese

Sídlo pro vaši společnost

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat proč si založit odštěpný závod nebo jak založit firmu online.